Wektoryzacja: Jak przekształcić podpis na wektor

We współ­pra­cy z wie­lo­ma fir­ma­mi poja­wia się zada­nie, żeby przy­go­to­wać auto­graf człon­ka zarzą­du lub cele­bry­ty do wyko­rzy­sta­nia w dru­ku. Nie zawsze pod­pis ma być zre­pro­du­ko­wa­ny w dużym for­ma­cie, ale nie­mal zawsze potrzeb­na jest moż­li­wość jego swo­bod­ne­go ska­lo­wa­nia, zmia­ny jego kolo­ru czy umiesz­cze­nia go na okre­ślo­nym tle. W tej sytu­acji naj­lep­szym roz­wią­za­niem wyda­je się stwo­rze­nie wer­sji wek­to­ro­wej. Czego potrze­bu­je­my? Oczywiście […]

Read more