TypoLub 2018

Po trzech latach prze­rwy powró­ci­ła naj­bar­dziej mery­to­rycz­na z imprez poświę­co­nych typo­gra­fii w Polsce. W dniach 9–11 listo­pa­da odby­ła się już czwar­ta edy­cja TypoLuba. Mimo loka­li­za­cji na wschod­nich rubie­żach kra­ju i kame­ral­ne­go cha­rak­te­ru, impre­za za każ­dym razem przy­cią­ga gro­no sta­łych bywal­ców oraz pew­ną gru­pę stu­den­tów, któ­rzy dopie­ro zaczy­na­ją swo­ją przy­go­dę z typo­gra­fią. Na lubel­skiej kon­fe­ren­cji nie spo­tka­my gwiaz­do­rzą­cych projektantów-celebrytów z kra­jów zachodniej […]

Read more

W gronie najlepszych

Z rado­ścią dzie­li­my się infor­ma­cją, że opra­co­wy­wa­ny przez nas biu­le­tyn „Ogniwo” zyskał uzna­nie jury pre­sti­żo­we­go Konkursu Biuletynów Firmowych. W ogól­no­pol­skim kon­kur­sie na naj­lep­szą publi­ka­cję fir­mo­wą (custom publi­shing) zapro­jek­to­wa­ny przez nas Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo” został doce­nio­ny zarów­no w 2017, jak i w 2018 roku. Organizator – Agape Custom Publishing – w opi­sie kon­kur­su na stro­nie pisze, że jego celem jest wyło­nie­nie naj­lep­szych publikacji […]

Read more

TypoBerlin 2017

Rozpo­czę­cie impre­zy Typo Berlin Anno Domini 2017 zbie­gło się w cza­sie z wizy­tą w tym mie­ście Baracka Obamy, a tak­że zjaz­dem kościo­ła naro­do­we­go, co poskut­ko­wa­ło zauwa­żal­nym para­li­żem komu­ni­ka­cyj­nym. Przez poza­my­ka­ne dro­gi cięż­ko było się prze­bić do Haus der Kulturen der Welt, na szczę­ście uzbro­je­ni poli­cjan­ci w samą porę otrzy­ma­li sygnał, że mogą już zacząć prze­pusz­czać pie­szych.   Kaligrafia po niemiecku […]

Read more

TypoBerlin 2016

Prze­pięk­na pogo­da towa­rzy­szy­ła w tym roku uczest­ni­kom Konferencji TypoBerlin, któ­ra odby­ła się w nie­miec­kiej sto­li­cy w dniach 12–15 maja 2016. Impreza, zwa­na wśród Polaków piesz­czo­tli­wie „okto­ber­fe­stem dla typo­gra­fów”, zgro­ma­dzi­ła ponad 1500 fascy­na­tów lite­rek z całe­go świa­ta. Szarzy stu­den­ci i pro­jek­tan­ci mie­sza­li się w tłu­mie ze świa­to­wy­mi auto­ry­te­ta­mi i cele­bry­ta­mi. Nieczęsto chy­ba zda­rza się oka­zja, by wcho­dzić na wykład ramię w ramię z Johnem Hudsonem, stać […]

Read more

Element Talks 2016

W tym roku kon­fe­ren­cja Elementarz Projektanta, nie­co­dzien­na ini­cja­ty­wa dwóch poznań­skich stu­den­tek, pierw­szy raz wystar­to­wa­ła pod nowym szyl­dem „Element Talks” i pierw­szy raz mia­ła miej­sce w sto­li­cy. W sobo­tę 23 kwiet­nia przed wej­ściem do hali na war­szaw­skiej Pradze przy­wi­ta­ła nas kolej­ka zawi­ja­ją­ca się za naj­bliż­sze skrzy­żo­wa­nie. Ekipa orga­ni­za­to­rów radzi­ła sobie dziel­nie z napo­rem tłu­mu mło­dych i żąd­nych wie­dzy pro­jek­tan­tów ze […]

Read more

TypoLub 2015

W dniach 13–15 listo­pa­da uczest­ni­czy­li­śmy – tym razem w peł­nym skła­dzie – w kon­fe­ren­cji TypoLub. Ta kame­ral­na impre­za już po raz trze­ci odby­ła się w malow­ni­czym Lublinie. Wybraliśmy się z entu­zja­zmem, nie zwa­ża­jąc na fakt, że z racji dzie­dzic­twa histo­rycz­ne­go wyjazd do Lublina sta­no­wi praw­dzi­wą wypra­wę, któ­ra zabie­ra o wie­le wię­cej cza­su i ener­gii niż podróż do Berlina, Londynu czy Barcelony. Z kuszącej […]

Read more

Wystawa Dyplomów UAP 2015

W poszu­ki­wa­niu inspi­ra­cji posta­no­wi­li­śmy odwie­dzić dorocz­ną Wystawę Dyplomów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, któ­rą każ­dy chęt­ny mógł obej­rzeć w dniach 23–28 czerw­ca 2015 na tere­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Szczególnie licz­ne repre­zen­to­wa­ne były tam wizu­ali­za­cje pomy­słów na zago­spo­da­ro­wa­nie prze­strze­ni archi­tek­to­nicz­nych, nie bra­ko­wa­ło malar­stwa, rzeź­by, cera­mi­ki, pla­ka­tu, pro­to­ty­pów mebli i ubrań, zda­rzył się nawet pro­jekt kościo­ła w dale­kim afry­kań­skim kra­ju. Naszą uwagę […]

Read more