Lubimy to, co robimy i mamy nadzieję, że to widać!

Niegasnąca pasja, rze­tel­ne wykształ­ce­nie, otwar­tość, cią­głe podą­ża­nie za nowy­mi tro­pa­mi w poszu­ki­wa­niu wie­dzy – to my!

Nasz chleb powsze­dni i coś, bez cze­go nie potra­fi­my żyć to pro­jek­to­wa­nie ksią­żek, cza­so­pism, bro­szur i kata­lo­gów, ale w naszym port­fo­lio znaj­du­ją się tak­że kam­pa­nie rekla­mo­we i bran­ding, ponie­waż nie prze­pa­da­my za zamy­ka­niem się w sztyw­nych ramach.

Jako książ­ko­lu­by z naj­więk­szą przy­jem­no­ścią wyda­my Twoje dzie­ło. Wybierzemy dla nie­go naj­bar­dziej odpo­wied­ni krój pisma i papier, na któ­rym sło­wa wybrzmią z peł­nym prze­ko­na­niem. Możesz powie­rzyć nam cały pro­ces wydaw­ni­czy, a my będzie­my czu­wać nad Twoją książ­ką i dbać o nią do momen­tu, kie­dy tra­fi do Twoich rąk.

Specjalizujemy się w edy­tor­stwie nauko­wym, z dba­ło­ścią opra­co­wu­je­my cza­so­pi­sma nauko­we, dok­to­ra­ty i książ­ki habi­li­ta­cyj­ne, ale nie­ob­ce jest nam też przy­go­to­wa­nie mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych i wize­run­ko­wych. To miłe móc towa­rzy­szyć we wdra­ża­niu nowych marek lub pro­duk­tów na rynek, a my nie chce­my odma­wiać przy­jem­no­ści sobie, ani naszym klientom.