Książ­ka „Filozofia sło­wa. Zarys dzie­jów” autor­stwa pro­fe­so­ra Bolesława Andrzejewskiego zawie­ra syn­te­tycz­ny prze­gląd filo­zo­ficz­nej reflek­sji nad języ­kiem oraz nad jego kom­pe­ten­cja­mi komunikacyjnymi.

Wydawnictwo UAM zle­ci­ło nam przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu opra­wy do tej­że publi­ka­cji. W pro­jek­cie opar­li­śmy się na zapi­sie same­go sło­wa „logos”, uka­zu­jąc kształt grec­kich, hebraj­skich i arab­skich liter oraz sym­bo­licz­ne nakła­da­nie się sto­ją­cych za tym sło­wem tradycji.

 

Filozofia słowa. Zarys dziejów

Klient Wydawnictwo Naukowe UAM
Zakres prac: pro­jekt okładki
Kroje pisma: Karmina