Konie huculskie. Historia rasy

Obszer­ne i szcze­gó­ło­we kom­pen­dium wie­dzy o koniach hucul­skich, opa­trzo­ne licz­ny­mi tabe­la­mi i kolo­ro­wy­mi ilustracjami.

Książka przy­go­to­wa­na dla Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Konnej POLAN. Do naszych zadań nale­ża­ło zapro­jek­to­wa­nie ukła­du typo­gra­ficz­ne­go, stron tytu­ło­wych oraz okład­ki, jak rów­nież wyko­na­nie skła­du oraz łama­nia. Książka zosta­ła zło­żo­na przy wyko­rzy­sta­niu kro­jów Adelle oraz Karmina Sans pro­jek­tu Veronika Burian & José Scaglione z TypeTogether.

Druk został wyko­na­ny w peł­nym kolo­rze na papie­rze Munken Print White, opra­wa twar­da w obwo­lu­cie. Kapitałka w kolo­rze opra­wy i wyklej­ka we wzo­ry huculskie.