TypoLub 2015

W dniach 13–15 listo­pa­da uczest­ni­czy­li­śmy – tym razem w peł­nym skła­dzie – w kon­fe­ren­cji TypoLub. Ta kame­ral­na impre­za już po raz trze­ci odby­ła się w malow­ni­czym Lublinie. Wybraliśmy się z entu­zja­zmem, nie zwa­ża­jąc na fakt, że z racji dzie­dzic­twa histo­rycz­ne­go wyjazd do Lublina sta­no­wi praw­dzi­wą wypra­wę, któ­ra zabie­ra o wie­le wię­cej cza­su i ener­gii niż podróż do Berlina, Londynu czy Barcelony. Z kuszącej […]

Read more