W gronie najlepszych

Z rado­ścią dzie­li­my się infor­ma­cją, że opra­co­wy­wa­ny przez nas biu­le­tyn „Ogniwo” zyskał uzna­nie jury pre­sti­żo­we­go Konkursu Biuletynów Firmowych. W ogól­no­pol­skim kon­kur­sie na naj­lep­szą publi­ka­cję fir­mo­wą (custom publi­shing) zapro­jek­to­wa­ny przez nas Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo” został doce­nio­ny zarów­no w 2017, jak i w 2018 roku. Organizator – Agape Custom Publishing – w opi­sie kon­kur­su na stro­nie pisze, że jego celem jest wyło­nie­nie naj­lep­szych publikacji […]

Read more