TypoBerlin 2017

Rozpo­czę­cie impre­zy Typo Berlin Anno Domini 2017 zbie­gło się w cza­sie z wizy­tą w tym mie­ście Baracka Obamy, a tak­że zjaz­dem kościo­ła naro­do­we­go, co poskut­ko­wa­ło zauwa­żal­nym para­li­żem komu­ni­ka­cyj­nym. Przez poza­my­ka­ne dro­gi cięż­ko było się prze­bić do Haus der Kulturen der Welt, na szczę­ście uzbro­je­ni poli­cjan­ci w samą porę otrzy­ma­li sygnał, że mogą już zacząć prze­pusz­czać pie­szych.   Kaligrafia po niemiecku […]

Read more

TypoLub 2015

W dniach 13–15 listo­pa­da uczest­ni­czy­li­śmy – tym razem w peł­nym skła­dzie – w kon­fe­ren­cji TypoLub. Ta kame­ral­na impre­za już po raz trze­ci odby­ła się w malow­ni­czym Lublinie. Wybraliśmy się z entu­zja­zmem, nie zwa­ża­jąc na fakt, że z racji dzie­dzic­twa histo­rycz­ne­go wyjazd do Lublina sta­no­wi praw­dzi­wą wypra­wę, któ­ra zabie­ra o wie­le wię­cej cza­su i ener­gii niż podróż do Berlina, Londynu czy Barcelony. Z kuszącej […]

Read more