Z rado­ścią dzie­li­my się infor­ma­cją, że opra­co­wy­wa­ny przez nas biu­le­tyn „Ogniwo” zyskał uzna­nie jury pre­sti­żo­we­go Konkursu Biuletynów Firmowych.

Ogniwo

W ogól­no­pol­skim kon­kur­sie na naj­lep­szą publi­ka­cję fir­mo­wą (custom publi­shing) zapro­jek­to­wa­ny przez nas Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo” został doce­nio­ny zarów­no w 2017, jak i w 2018 roku.

Organizator – Agape Custom Publishing – w opi­sie kon­kur­su na stro­nie pisze, że jego celem jest wyło­nie­nie naj­lep­szych publi­ka­cji i poka­za­nie na ich przy­kła­dzie, w jaki spo­sób biu­le­tyn fir­mo­wy może reali­zo­wać cele oraz z jakich narzę­dzi dzien­ni­kar­skich, gra­ficz­nych i edy­tor­skich korzy­stać, by maga­zyn speł­niał stan­dar­dy profesjonalizmu.

„Ogniwo” dwa lata z rzę­du otrzy­ma­ło wyróż­nie­nie i miej­sce na podium w kon­kur­sie. W 2018 roku 3. miej­sce w kate­go­rii Biuletynów Wewnętrznych, a w 2017 roku w kate­go­rii Projekt Jednorazowy Biuletynu.

Dla jury waż­na była nie tyl­ko mery­to­rycz­na zawar­tość, lecz tak­że jakość pisma od stro­ny redak­cji tek­sto­wej i gra­ficz­nej, a tu wła­śnie Pilcrow Studio mia­ło pole do popisu.

Cieszy nas nagro­da zarów­no dla niej samej, jak i z tego powo­du, że w gro­nie lau­re­atów „Ogniwo” zna­la­zło się w towa­rzy­stwie tak zna­nych marek, jak PKO BP czy Śnieżka. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *