Opra­co­wa­nie zna­ku oraz pro­jekt kata­lo­gów towa­rzy­szą­cych wysta­wom malar­stwa Juliusza i Wojciecha Kossaków.

Wystawy odby­ły się w Muzeum Polskim w Rapperswilu (21.06–23.09.2018) oraz Bibliotece Polskiej w Paryżu (27.09–28.10.2018). Publikacje dwu­ję­zycz­ne, wydru­ko­wa­ne w peł­nym kolo­rze na papie­rze kre­do­wym. Projekt przy­go­to­wa­ny we współ­pra­cy z Fundacją PBG oraz Muzeum Okręgowym w Suwałkach.

Pierwotny koncept
Kossakowie – koncept identyfikacji wystaw
Pierwotny kon­cept iden­ty­fi­ka­cji wysta­wy oraz kształ­tu katalogu
Ostateczny kształt katalogów oraz identyfikacji
Torebka na gadżety związane z wystawą Kossakowie
Ostateczny kształt iden­ty­fi­ka­cji wystawy

Klient: Fundacja PBG, Muzeum Okręgowe w Suwałkach
Zakres prac: opra­co­wa­nie iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej, pro­jekt typo­gra­ficz­ny i gra­ficz­ny kata­lo­gów, skład i łama­nie, korekta
Kroje pisma: Source Sans Pro, Brandon Grotesk
Zobacz stro­nę projektu