Karnoprawna ochrona rynku kapitałowego

Projekt publi­ka­cji pt. Karnoprawna ochro­na ryn­ku kapi­ta­ło­we­go. Przepisy kar­ne ustaw pol­skie­go ryn­ku kapi­ta­ło­we­go autor­stwa dra Piotra Ochmana, pra­cow­ni­ka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tematyką książ­ki są kwe­stie regu­la­cji praw­nych mają­cych na celu ochro­nę lokal­ne­go i glo­bal­ne­go ryn­ku finan­so­we­go przed zja­wi­ska­mi zwią­za­ny­mi z glo­ba­li­za­cją i kon­so­li­da­cją pod­mio­tów wystę­pu­ją­cych na ryn­ku finan­so­wym. Niniejsza mono­gra­fia doty­czy regu­la­cji kar­nych w pol­skim pra­wie ryn­ku kapitałowego.

karnoprawna ochrona rynku kapitałowego

Klient: Uniwersytet Wrocławski
Zakres prac: Projekt typo­gra­ficz­ny, skład, pro­jekt okład­ki i stron tytułowych
Kroje pisma: Skolar, Officina, Brandon Grotesque