Disputable Religious Movements and Public Security

Projekt książ­ki pro­fe­sor­skiej prof. Macieja Szostaka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematyka pra­cy poświę­co­na jest pro­ble­mo­wi sze­ro­ko rozu­mia­nych kon­tro­wer­syj­nych ruchów reli­gij­nych w kon­tek­ście ich wpły­wu na bez­pie­czeń­stwo publiczne.

Disputable Religious Movements

 

Klient: Uniwersytet Wrocławski, Pilcrow PRESS
Zakres prac: pro­jekt typo­gra­ficz­ny, skład, pro­jekt okład­ki i stron tytułowych
Kroje pisma: Skolar, Signika, Cracked