Państwo wobec zmian terytorialnych

Państwo wobec zmian tery­to­rial­nych. Zagadnienia wybra­ne. Monografia Ewy Tamary Szuber-Bednarz zawie­ra­ją­ca roz­wa­ża­nia nad pro­ble­ma­ty­ką zmian tery­to­rial­nych w pra­wie międzynarodowym.

Oprawa cało­pa­pie­ro­wa uszla­chet­nio­na zosta­ła folią aksa­mit­ną (soft touch) oraz lakie­rem wybiór­czym UV.

Państwo wobec zmian terytorialnych

Klient: Pilcrow PRESS
Zakres prac: redak­cja języ­ko­wa, korek­ta, pro­jekt typo­gra­ficz­ny, skład i łama­nie, pro­jekt okładki
Kroje pisma: Karmina, Sirba, Canter