Podręcz­nik pro­mo­cji arche­olo­gii w nowych mediach towa­rzy­szą­cy warsz­ta­tom z zakre­su stra­te­gii komu­ni­ka­cyj­nych insty­tu­cji kul­tu­ry i nauki. 

Publikacja uka­za­ła się w for­mie dru­ko­wa­nej dla uczest­ni­ków warsz­ta­tów oraz w posta­ci e‑booka na zasa­dzie otwar­te­go dostępu.

Cyfrowy Archeolog okładka
Cyfrowy ArcheologCyfrowy Archeolog

Klient:  Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Zakres prac: Projekt typo­gra­ficz­ny i gra­ficz­ny, skład, łama­nie, pro­jekt okładki
Kroje pisma: Adelle, Karmina Sans
Wydrukowano na papie­rze Munken Premium White z Arctic Paper
Link do publikacji