Publi­ka­cja sta­no­wi spra­woz­da­nie z badań na temat pro­mo­cji pol­skiej huma­ni­sty­ki oraz nauk spo­łecz­nych, a tak­że ich wize­run­ku medial­ne­go. Ukazała się w for­mie książ­ko­wej (w opra­wie zin­te­gro­wa­nej), a tak­że jako e‑book w try­bie otwar­te­go dostępu.

(Nie)obecna nauka

(Nie)obecna nauka (Nie)obecna nauka okładka

Klient: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
Zakres prac: redak­cja języ­ko­wa, pro­jekt typo­gra­ficz­ny, skład i łama­nie, pro­jekt okładki
Kroje pisma: Tisa Pro, Tisa Sans
Zobacz publi­ka­cję