Instrumentarium przyszłego dyplomaty

Publi­ka­cja popu­la­ry­zu­ją­ca zagad­nie­nia z zakre­su dyplo­ma­cji, szcze­gól­nie doty­czą­ce kore­spon­den­cji dyplomatycznej. 

Publikacja uka­za­ła się w for­mie książ­ko­wej (druk w peł­nym kolo­rze, opra­wa bro­szu­ro­wa), a tak­że jako e‑book w try­bie otwar­te­go dostępu.

Instrumentarium przyszłego dyplomaty

Klient: Uniwersytet Wrocławski
Zakres prac: redak­cja języ­ko­wa, korek­ta, pro­jekt typo­gra­ficz­ny, skład i łama­nie, pro­jekt okładki
Kroje pisma: Tisa Pro, Tisa Sans, Lato
Publikacja w wer­sji elektronicznej