Publi­ka­cja wie­lo­au­tor­ska pod redak­cją Emanuela Kulczyckiego doty­czą­ca zagad­nień otwar­tej komu­ni­ka­cji, pro­mo­cji wie­dzy i para­me­try­za­cji widzia­nych w kon­tek­ście i z per­spek­ty­wy humanistyki.

Publikacja uka­za­ła się w for­mie książ­ko­wej (opra­wa twar­da), a tak­że jako e‑book w try­bie otwar­te­go dostępu.

Komunikacja naukowa w humanistyce

Klient: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
Zakres prac: pro­jekt typo­gra­ficz­ny, skład i łama­nie, pro­jekt okładki
Kroje pisma: Adelle, Karmina
Link: Zobacz publi­ka­cję