W poszu­ki­wa­niu inspi­ra­cji posta­no­wi­li­śmy odwie­dzić dorocz­ną Wystawę Dyplomów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, któ­rą każ­dy chęt­ny mógł obej­rzeć w dniach 23–28 czerw­ca 2015 na tere­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Szczególnie licz­ne repre­zen­to­wa­ne były tam wizu­ali­za­cje pomy­słów na zago­spo­da­ro­wa­nie prze­strze­ni archi­tek­to­nicz­nych, nie bra­ko­wa­ło malar­stwa, rzeź­by, cera­mi­ki, pla­ka­tu, pro­to­ty­pów mebli i ubrań, zda­rzył się nawet pro­jekt kościo­ła w dale­kim afry­kań­skim kra­ju. Naszą uwa­gę przy­cią­gnę­ły jed­nak dyplo­my typo­gra­ficz­ne, któ­re – zapew­ne nie bez powo­du – zosta­ły wyeks­po­no­wa­ne zaraz przy wejściu.

Klasycznie

Na wysta­wie moż­na było podzi­wiać pre­zen­ta­cję całej roz­bu­do­wa­nej rodzi­ny fon­tów sze­ry­fo­wych o nazwie Talia, któ­rej auto­rem jest Robert Jarzec.

_DSC0019_web

Każdy, kto zaj­mu­je się pro­jek­to­wa­niem ksią­żek, nie raz już pew­nie doświad­czył tego, że w mno­go­ści róż­no­rod­nych kro­jów pism szcze­gól­nie trud­no odna­leźć dobry krój tek­sto­wy. Tym bar­dziej Talia wzbu­dzi­ła nasze uzna­nie. To krój bar­dzo czy­tel­ny i har­mo­nij­ny, stwo­rzo­ny z dużą dba­ło­ścią o szcze­gó­ły i wyczu­ciem este­tycz­nym. Zawiera śmia­łe i nowo­cze­sne roz­wią­za­nia, ale, jak nam się wyda­je, z powo­dze­niem spraw­dzi się też w tra­dy­cyj­nych zasto­so­wa­niach. Na pochwa­łę zasłu­gu­je sze­ro­ki zakres zna­ków tego kro­ju, nie­odzow­ny szcze­gól­nie w publi­ka­cjach nauko­wych. To wszyst­ko spra­wia, że nie może­my się docze­kać, kie­dy font poja­wi się w sprzedaży.

_DSC0016a_web

Kino i lody

Kolejny przy­cią­ga­ją­cy uwa­gę pro­jekt to krój autor­stwa Zuzanny Rogatty inspi­ro­wa­ny neo­nem nad kul­to­wym poznań­skim kinem Rialto. Autorce powio­dła się sztu­ka odda­nia nie­po­wta­rzal­ne­go kli­ma­tu pol­skich neo­nów, któ­re od lat 60. aż do począt­ku lat 90. two­rzy­ły wie­czor­ny kra­jo­braz ulic wie­lu pol­skich miast.

_DSC0027_web

Nie do koń­ca rozu­mie­my pomysł oddzie­la­nia ogon­ka od lite­ry. Być może ma to naśla­do­wać ogra­ni­cze­nia zwią­za­ne z kształ­to­wa­niem i łącze­niem wypeł­nio­nych gazem rurek? Krój Rialto z pew­no­ścią nada­je się do róż­nych zasto­so­wań, nie tyl­ko do two­rze­nia szyl­dów, choć aku­rat nie mie­li­by­śmy nic prze­ciw­ko temu, by zamiast podo­bizn róż­nych ssa­ków, pła­zów i owa­dów nad skle­pa­mi wid­nia­ły hasła spo­rzą­dzo­ne tym krojem.

_DSC0024_web

Przed sklepem jubilera

Ostatni dyplom, któ­ra przy­cią­gnął na dłu­żej nasze spoj­rze­nia, pozo­sta­je tak­że w kli­ma­tach retro i jest rów­nie uda­ny. Joanna Angulska w swo­im kro­ju Jubiler się­gnę­ła po tra­dy­cje liter­ni­cze szyl­dów wyko­na­nych pędz­lem. Udało jej się przy tym spra­wić, że poszcze­gól­ne lite­ry pra­cu­ją dobrze w sąsiedz­twie wszyst­kich pozo­sta­łych liter (a nie tyl­ko w wybra­nych anglo­ję­zycz­nych hasłach zachę­ca­ją­cych do kup­na, jak ma to cza­sem miejsce).

_DSC0038_web

Choć w ostat­nich latach kro­je tego typu prze­ży­wa­ją praw­dzi­wy rene­sans, Jubiler wyróż­nia się w tym tłu­mie ory­gi­nal­ną linią i ma szan­se z powo­dze­niem kon­ku­ro­wać z nowy­mi pro­duk­cja­mi licz­nie poja­wia­ją­cy­mi się w ser­wi­sach typu MyFonts czy Creative Market.

_DSC0041a_web

Na koniec prze­gląd innych zauwa­żo­nych przez nas na wysta­wie literek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *