Publi­ka­cja autor­stwa Natalii Skwarek-Paradowskiej przed­sta­wia­ją­ca ćwi­cze­nia i tech­ni­ki przy­dat­ne w pro­fi­lak­ty­ce i reha­bi­li­ta­cji dla osób tre­nu­ją­cych spor­ty walki.

Druk w peł­nym kolo­rze na papie­rze Munken Lynx. Grzbiet szy­ty, opra­wa zin­te­gro­wa­na, uszla­chet­nio­na lakie­rem UV, któ­ry został odwzo­ro­wa­ny na podo­bień­stwo typo­wych dla walk MMA kla­tek ota­cza­ją­cych ring.

Fizjofight okładka

Klient: Fizjofight. Rehabilitacja sportowa
Zakres prac: redak­cja języ­ko­wa, pro­jekt typo­gra­ficz­ny, skład i łama­nie, pro­jekt okładki
Kroje pisma: Ronia