Bezpieczeństwo państwa

Pełen tytuł roz­pra­wy autor­stwa Ewy Tamary Szuber-Bednarz brzmi „Bezpieczeństwo pań­stwa w aspek­cie sta­tu­su praw­ne­go wybra­nych człon­ków sił zbroj­nych Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego”.

Oprawa bro­szu­ro­wa tej publi­ka­cji uszla­chet­nio­na zosta­ła folią aksa­mit­ną (soft touch) oraz lakie­rem wybiór­czym UV.

Klient: Pilcrow PRESS
Zakres prac: redak­cja języ­ko­wa, korek­ta, pro­jekt typo­gra­ficz­ny, skład i łama­nie, pro­jekt okładki
Kroje pisma: Karmina, Sirba, Canter